Chat with us on Whatsapp

Surah yasin \\benifits of surah yasin \\live wazifa

 Surah Yaseen Ek Aisi Surat Hai Jise Kuran Ka Dil Kaha jata hai Surah Yaseen Makka Mein Utari thi ismein 83 Aayte aur 5 ruku hai. 729 kalime  Aur 3000 Akshar Hain

Doston Allah ka bahut Ahsaan aur Allah ka Hamare Upar Karam hai usne Hamen Kuran Jaisi Anmol Kitab Naseeb farmai jismein Allah ne Surah Yaseen Jaisi Anmol Surat nazil ki

Surah Yaseen padhne se Guna khatm Ho Jaate Hain zindagi mein masail khtm krne m madad karti hai  sehat ke Liye kamyabi ke liye Dushman se Hifazat ke liye aapka jo bhi masla ho ..Yaseen Ek aisi aayat hai Jise padhne se aapki Tamam masle  jo bhi aapki pareshani koi Ruka Hua kam Sab pareshani khatm Ho Jaati Hain SURAH  YASEEN

 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम

यासीन

वल कुर आनिल हकीम

इन्नका लमिनल मुरसलीन

अला सिरातिम मुस्तकीम

तनजीलल अजीज़िर रहीम

लितुन ज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून

लकद हक कल कौलु अला अकसरिहिम फहुम ला युअ’मिनून

इन्ना जअल्ना फी अअ’ना किहिम अगलालन फहिया इलल अजक़ानि फहुम मुक़महून


व जअल्ना मिम बैनि ऐदी हिम सद्दव वमिन खलफिहिम सद्दन फअग शैनाहुम फहुम ला युबसिरून

 बिमा गफरली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमी

वमा अन्ज़लना अला क़ौमिही मिन बअ’दिही मिन जुन्दिम मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनजलीन

इन कानत इल्ला सैहतौ वाहिदतन फइज़ा हुम् खामिदून

या हसरतन अलल इबाद मा यअ’तीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस तहज़िउन

अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यर जिउन

वइन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुह्ज़रून

व आयतुल लहुमूल अरज़ुल मैतह अह ययनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बन फमिनहु यअ कुलून


व जअलना फीहा जन्नातिम मिन नखीलिव व अअ’नाबिव व फज्जरना फीहा मिनल उयून

 इन्न अस हाबल जन्न्तिल यौमा फ़ी शुगुलिन फाकिहून

हुम व अज्वा जुहूम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन

लहुम फ़ीहा फाकिहतुव वलहुम मा यद् दऊन

सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम

वम ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून

अलम अअ’हद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअ’बुदुश शैतान इन्नहू लकुम अदुववुम मुबीन

व अनिअ बुदूनी हज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम

व लक़द अज़ल्ला मिन्कुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू तअकिलून


हाज़िही जहन्नमुल लती कुन्तुम तूअदून

इस्लौहल यौमा बिमा कुन्तुम तक्फुरू

अल यौमा नाख्तिमु अल अफ्वा हिहिम व तुकल लिमुना अयदीहिम व तशहदू अरजु लुहुम बिमा कानू यक्सिबून

व लौ नशाउ लता मसना अला अअ’युनिहिम फ़स तबकुस सिराता फ अन्ना युबसिरून

व लौ नशाउ ल मसखना हुम अला मका नतिहिम फमस तताऊ मुजिय यौ वला यर जिऊन

वमन नुअम मिरहु नुनक किसहु फिल खल्क अफला यअ’ किलून


वमा अल्लम नाहुश शिअ’रा वमा यम्बगी लह इन हुवा इल्ला जिक रुव वकुर आनुम मुबीन

लियुन जिरा मन काना हय्यव व यहिक क़ल कौलु अलल काफ़िरी

अव लम यरव अन्ना खलक्ना लहुम मिम्मा अमिलत अय्दीना अन आमन फहुम लहा मालिकून

व ज़ल लल नाहा लहुम फ मिन्हा रकू बुहुम व मिन्हा यअ’कुलून

व लहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिबु अफला यश्कुरून

वत तखजू मिन दूनिल लाहि आलिहतल लअल्लहुम युन्सरून

ला यस्ता तीऊना नस रहुम वहुम लहुम जुन्दुम मुह्ज़रून

फला यह्ज़ुन्का क़व्लुहुम इन्ना नअ’लमु मा युसिर रूना वमा युअ’लिनून


अव लम यरल इंसानु अन्ना खलक्नाहू मिन नुत्फ़तिन फ़ इज़ा हुवा खासीमुम मुबीन

व ज़रबा लना मसलव व नसिया खल्कह काला मय युहयिल इजामा व हिय रमी

कुल युहयीहल लज़ी अनश अहा अव्वला मर्रह वहुवा बिकुलली खल किन अली

अल्लज़ी जअला लकुम मिनश शजरिल अख्ज़रि नारन फ़ इज़ा अन्तुम मिन्हु तूकिदून

अवा लैसल लज़ी खलक़स समावाती वल अरज़ा बिक़ादिरिन अला य यख्लुक़ा मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाकु

इन्नमा अमरुहू इज़ा अरादा शय अन अय यकूला लहू कुन फयकून

फसुब हानल लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शय इव व इलैहि तुरज उन


Recite Surah yasin after offering Namaz Fajar and then pray for increase in wealth. He will be become rich by the virtue of this surah.


If you want to talk our team or order any thing you can call on this number.


Contact no. +919528531416

                                8077261662


Thanks live wazifa team

Post a Comment

0 Comments